Komandiniai rekordai už Guangzhou Long Lions

Regul. sezonas

Pasirinkite lygą

Team records for Guangzhou Long Lions

Best efficiency

Cl Eff Sezonai Oponentas
1 185 18-19 Tianjin Pioneers
2 179 18-19 Beikong Royal Fighters
3 176 18-19 Jilin Northeast Tigers
4 176 08-09 Qingdao Eagles
5 170 08-09 Zhejiang Golden Bulls
6 167 08-09 Shanghai Sharks
7 166 08-09 Beijing Ducks
8 163 20-21 Tianjin Pioneers
9 161 08-09 Liaoning Leopards
10 159 14-15 Beikong Royal Fighters

Team records for Guangzhou Long Lions

Most points scored

Cl Pts Sezonai Oponentas
1 148 15-16 Qingdao Eagles
2 147 20-21 Tianjin Pioneers
3 146 14-15 Zhejiang Golden Bulls
4 144 18-19 Tianjin Pioneers
5 140 14-15 Zhejiang Lions
6 139 14-15 Shanxi
7 139 14-15 Beikong Royal Fighters
8 136 18-19 Jilin Northeast Tigers
9 136 18-19 Shanxi
10 135 14-15 Jiangsu Dragons

Team records for Guangzhou Long Lions

Most rebounds

Cl Reb Sezonai Oponentas
1 63 17-18 Beikong Royal Fighters
2 61 17-18 Shanghai Sharks
3 60 08-09 Qingdao Eagles
4 59 12-13 Shanghai Sharks
5 57 08-09 Zhejiang Golden Bulls
6 57 08-09 Bayi Rockets
7 56 18-19 Qingdao Eagles
8 56 12-13 Shenzhen Aviators
9 56 17-18 Shanxi
10 55 20-21 Jilin Northeast Tigers

Team records for Guangzhou Long Lions

Most offensive rebounds

Cl Or Sezonai Oponentas
1 28 08-09 Shanghai Sharks
2 28 08-09 Shenzhen Aviators
3 27 17-18 Beikong Royal Fighters
4 26 08-09 Tianjin Pioneers
5 25 17-18 Beijing Ducks
6 24 08-09 Bayi Rockets
7 24 08-09 Xinjiang Flying Tigers
8 24 08-09 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
9 24 12-13 Shenzhen Aviators
10 23 08-09 Zhejiang Golden Bulls

Team records for Guangzhou Long Lions

Most defensive rebounds

Cl Dr Sezonai Oponentas
1 43 08-09 Qingdao Eagles
2 43 12-13 Jilin Northeast Tigers
3 42 17-18 Shanghai Sharks
4 41 16-17 Sichuan Blue Whales
5 41 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
6 41 08-09 Jilin Northeast Tigers
7 41 20-21 Jilin Northeast Tigers
8 40 17-18 Shanxi
9 39 20-21 Xinjiang Flying Tigers
10 39 20-21 Jiangsu Dragons

Team records for Guangzhou Long Lions

Most assists

Cl Ast Sezonai Oponentas
1 34 20-21 Tianjin Pioneers
2 34 18-19 Beikong Royal Fighters
3 32 20-21 Shandong
4 31 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
5 31 16-17 Zhejiang Golden Bulls
6 30 12-13 Jiangsu Dragons
7 30 20-21 Tianjin Pioneers
8 30 20-21 Jiangsu Dragons
9 29 12-13 Qingdao Eagles
10 29 18-19 Nanjing Tongxi Monkey Kings

Team records for Guangzhou Long Lions

Most steals

Cl Stl Sezonai Oponentas
1 21 08-09 Jilin Northeast Tigers
2 19 18-19 Shenzhen Aviators
3 19 09-10 Jiangsu Dragons
4 19 08-09 Liaoning Leopards
5 17 08-09 Shanxi
6 17 19-20 Guangdong Southern Tigers
7 17 15-16 Beikong Royal Fighters
8 17 09-10 Shanghai Sharks
9 17 10-11 Guangdong Southern Tigers
10 16 08-09 Tianjin Pioneers

Team records for Guangzhou Long Lions

Most blocks

Cl Blk Sezonai Oponentas
1 10 08-09 Shanxi
2 9 20-21 Jiangsu Dragons
3 9 19-20 Liaoning Leopards
4 9 08-09 Jilin Northeast Tigers
5 9 08-09 Shandong
6 9 19-20 Shenzhen Aviators
7 8 11-12 Guangdong Southern Tigers
8 8 08-09 Jilin Northeast Tigers
9 8 12-13 Qingdao Eagles
10 8 20-21 Zhejiang Golden Bulls

Team records for Guangzhou Long Lions

Most turnovers

Cl To Sezonai Oponentas
1 28 11-12 Guangdong Southern Tigers
2 27 13-14 Jiangsu Dragons
3 26 19-20 Guangdong Southern Tigers
4 26 15-16 Guangdong Southern Tigers
5 26 19-20 Tianjin Pioneers
6 25 20-21 Jiangsu Dragons
7 25 14-15 Jiangsu Dragons
8 25 14-15 Beijing Ducks
9 25 10-11 Zhejiang Golden Bulls
10 25 11-12 Jilin Northeast Tigers

Team records for Guangzhou Long Lions

Most 2 pts shot made

Cl 2pm Sezonai Oponentas
1 45 08-09 Shenzhen Aviators
2 43 12-13 Liaoning Leopards
3 43 12-13 Shanxi
4 43 14-15 Shanxi
5 43 08-09 Qingdao Eagles
6 42 16-17 Zhejiang Golden Bulls
7 42 17-18 Jilin Northeast Tigers
8 41 17-18 Bayi Rockets
9 41 08-09 Tianjin Pioneers
10 41 08-09 Shenzhen Aviators

Team records for Guangzhou Long Lions

Most 2 pts shot attempted

Cl 2pa Sezonai Oponentas
1 91 12-13 Shenzhen Aviators
2 81 15-16 Sichuan Blue Whales
3 80 17-18 Shanghai Sharks
4 78 08-09 Shenzhen Aviators
5 76 08-09 Shenzhen Aviators
6 76 17-18 Shenzhen Aviators
7 74 12-13 Liaoning Leopards
8 74 11-12 Tianjin Pioneers
9 74 13-14 Bayi Rockets
10 73 16-17 Sichuan Blue Whales

Team records for Guangzhou Long Lions

Most 3 pts shot made

Cl 3pm Sezonai Oponentas
1 21 20-21 Sichuan Blue Whales
2 20 19-20 Liaoning Leopards
3 19 19-20 Tianjin Pioneers
4 19 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
5 19 20-21 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
6 19 14-15 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
7 18 18-19 Tianjin Pioneers
8 18 20-21 Beikong Royal Fighters
9 18 20-21 Tianjin Pioneers
10 18 19-20 Beikong Royal Fighters

Team records for Guangzhou Long Lions

Most 3 pts shot attempted

Cl 3pa Sezonai Oponentas
1 47 14-15 Zhejiang Golden Bulls
2 45 19-20 Beikong Royal Fighters
3 43 20-21 Sichuan Blue Whales
4 43 18-19 Xinjiang Flying Tigers
5 42 19-20 Liaoning Leopards
6 42 19-20 Shenzhen Aviators
7 42 09-10 Shenzhen Aviators
8 42 20-21 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
9 41 20-21 Tianjin Pioneers
10 41 18-19 Beikong Royal Fighters

Team records for Guangzhou Long Lions

Most free throws made

Cl Ftm Sezonai Oponentas
1 43 17-18 Beijing Ducks
2 43 17-18 Beijing Ducks
3 42 15-16 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
4 41 17-18 Shandong
5 41 14-15 Zhejiang Golden Bulls
6 39 19-20 Sichuan Blue Whales
7 37 12-13 Shanghai Sharks
8 36 15-16 Shenzhen Aviators
9 36 17-18 Bayi Rockets
10 36 18-19 Jiangsu Dragons

Team records for Guangzhou Long Lions

Most free throws attempted

Cl Fta Sezonai Oponentas
1 57 12-13 Shanghai Sharks
2 52 17-18 Beijing Ducks
3 52 17-18 Shandong
4 51 15-16 Qingdao Eagles
5 49 12-13 Zhejiang Lions
6 49 17-18 Beijing Ducks
7 48 19-20 Sichuan Blue Whales
8 48 14-15 Zhejiang Golden Bulls
9 47 15-16 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
10 45 17-18 Shanghai Sharks

Team records for Guangzhou Long Lions

Best field goals accuracy

Cl Total Made Metė Sezonai Oponentas
1 65.28% 47 72 09-10 Zhejiang Golden Bulls
2 65.00% 52 80 14-15 Zhejiang Lions
3 61.54% 40 65 09-10 Zhejiang Golden Bulls
4 61.45% 51 83 16-17 Zhejiang Golden Bulls
5 60.76% 48 79 17-18 Jilin Northeast Tigers
6 60.24% 50 83 18-19 Jilin Northeast Tigers
7 59.78% 55 92 18-19 Tianjin Pioneers
8 59.72% 43 72 18-19 Shenzhen Aviators
9 59.70% 40 67 15-16 Shenzhen Aviators
10 59.49% 47 79 19-20 Shenzhen Aviators

Team records for Guangzhou Long Lions

Best 3 pts field goals accuracy

Cl 3points Made Metė Sezonai Oponentas
1 81.25% 13 16 11-12 Shanghai Sharks
2 66.67% 6 9 11-12 Shandong
3 66.67% 16 24 09-10 Jilin Northeast Tigers
4 66.67% 12 18 14-15 Sichuan Blue Whales
5 65.00% 13 20 20-21 Qingdao Eagles
6 64.71% 11 17 15-16 Jiangsu Dragons
7 64.71% 11 17 09-10 Qingdao Eagles
8 61.54% 8 13 10-11 Beijing Ducks
9 60.00% 6 10 10-11 Shanghai Sharks
10 58.33% 7 12 13-14 Liaoning Leopards

Team records for Guangzhou Long Lions

Best free throw accuracy

Cl Ft Made Metė Sezonai Oponentas
1 100.00% 7 7 20-21 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
2 100.00% 6 6 19-20 Beijing Ducks
3 100.00% 19 19 09-10 Beijing Ducks
4 100.00% 13 13 19-20 Shenzhen Aviators
5 100.00% 10 10 18-19 Nanjing Tongxi Monkey Kings
6 96.77% 30 31 17-18 Jilin Northeast Tigers
7 96.30% 26 27 19-20 Beikong Royal Fighters
8 96.00% 24 25 14-15 Shanxi
9 95.83% 23 24 19-20 Shanghai Sharks
10 95.65% 22 23 14-15 Beikong Royal Fighters