Team records for B.A. Limburg

Regular competition

Team records for B.A. Limburg

Best efficiency

CL Eff SEASON OPPONENT
1 147 06-07 Leeuwarden
2 141 04-05 Den Helder
3 139 17-18 Amsterdam
4 137 06-07 Leiden
5 137 04-05 Den Helder
6 131 04-05 Leeuwarden
7 130 04-05 Leeuwarden
8 129 04-05 Omniworld Almere
9 128 05-06 Leeuwarden
10 127 09-10 Rotterdam

Team records for B.A. Limburg

Most points scored

CL Pts SEASON OPPONENT
1 114 17-18 Amsterdam
2 112 06-07 Leeuwarden
3 107 04-05 Den Helder
4 106 10-11 Leeuwarden
5 105 04-05 Leeuwarden
6 105 04-05 Leeuwarden
7 105 05-06 Leeuwarden
8 101 12-13 Amsterdam
9 101 05-06 Rotterdam
10 99 05-06 Leeuwarden

Team records for B.A. Limburg

Most rebounds

CL Reb SEASON OPPONENT
1 63 17-18 Amsterdam
2 59 05-06 Rotterdam
3 58 18-19 Rotterdam
4 53 06-07 Den Bosch
5 53 05-06 Leeuwarden
6 51 17-18 Leeuwarden
7 51 06-07 Omniworld Almere
8 51 05-06 Landstede Zwolle
9 51 11-12 Landstede Zwolle
10 51 06-07 Bergen op Zoom

Team records for B.A. Limburg

Most offensive rebounds

CL Or SEASON OPPONENT
1 27 04-05 Leeuwarden
2 25 05-06 Nijmegen Magixx
3 24 17-18 Amsterdam
4 23 04-05 Landstede Zwolle
5 23 05-06 Landstede Zwolle
6 23 06-07 Den Bosch
7 23 05-06 Nijmegen Magixx
8 22 04-05 Den Bosch
9 22 18-19 Rotterdam
10 22 06-07 Nijmegen Magixx

Team records for B.A. Limburg

Most defensive rebounds

CL Dr SEASON OPPONENT
1 42 05-06 Rotterdam
2 40 05-06 Leeuwarden
3 39 17-18 Amsterdam
4 39 11-12 Landstede Zwolle
5 38 15-16 Rotterdam
6 38 10-11 Nijmegen Magixx
7 36 05-06 Omniworld Almere
8 36 18-19 Rotterdam
9 35 12-13 Den Helder
10 35 12-13 Rotterdam

Team records for B.A. Limburg

Most assists

CL Ast SEASON OPPONENT
1 31 04-05 Omniworld Almere
2 31 04-05 Den Helder
3 30 06-07 Leiden
4 30 05-06 Leeuwarden
5 29 05-06 Leeuwarden
6 29 06-07 Leiden
7 29 17-18 Amsterdam
8 28 06-07 Rotterdam
9 28 04-05 Donar Groningen
10 28 05-06 Leeuwarden

Team records for B.A. Limburg

Most steals

CL Stl SEASON OPPONENT
1 27 17-18 Leeuwarden
2 26 04-05 Leeuwarden
3 24 06-07 Omniworld Almere
4 22 04-05 Den Helder
5 21 17-18 Den Helder
6 20 06-07 Bergen op Zoom
7 20 04-05 Omniworld Almere
8 20 09-10 Rotterdam
9 19 06-07 Rotterdam
10 19 05-06 Den Bosch

Team records for B.A. Limburg

Most blocks

CL Blk SEASON OPPONENT
1 8 10-11 Landstede Zwolle
2 8 06-07 Rotterdam
3 7 06-07 Landstede Zwolle
4 7 10-11 Landstede Zwolle
5 6 06-07 Rotterdam
6 6 17-18 Leiden
7 6 18-19 Leiden
8 6 09-10 Rotterdam
9 6 06-07 Donar Groningen
10 6 06-07 Bergen op Zoom

Team records for B.A. Limburg

Most turnovers

CL To SEASON OPPONENT
1 28 13-14 Landstede Zwolle
2 28 17-18 Leiden
3 27 14-15 Donar Groningen
4 27 11-12 Donar Groningen
5 26 18-19 Den Bosch
6 25 18-19 Landstede Zwolle
7 25 05-06 Rotterdam
8 25 18-19 Leiden
9 25 16-17 Donar Groningen
10 25 16-17 Donar Groningen

Team records for B.A. Limburg

Most 2 pts shot made

CL 2pm SEASON OPPONENT
1 40 04-05 Leeuwarden
2 38 06-07 Leeuwarden
3 36 04-05 Den Helder
4 33 12-13 Amsterdam
5 33 06-07 Omniworld Almere
6 33 06-07 Den Bosch
7 32 17-18 Amsterdam
8 32 12-13 Leeuwarden
9 31 06-07 Amsterdam
10 31 12-13 Rotterdam

Team records for B.A. Limburg

Most 2 pts shot attempted

CL 2pa SEASON OPPONENT
1 71 17-18 Amsterdam
2 69 04-05 Leeuwarden
3 62 06-07 Leeuwarden
4 61 04-05 Bergen op Zoom
5 61 04-05 Den Helder
6 61 06-07 Den Bosch
7 60 12-13 Rotterdam
8 60 12-13 Amsterdam
9 59 06-07 Den Bosch
10 59 06-07 Nijmegen Magixx

Team records for B.A. Limburg

Most 3 pts shot made

CL 3pm SEASON OPPONENT
1 16 18-19 Amsterdam
2 16 16-17 Amsterdam
3 15 05-06 Leeuwarden
4 15 18-19 Dutch Windmills Dordrecht
5 14 18-19 Leiden
6 14 15-16 Donar Groningen
7 14 05-06 Nijmegen Magixx
8 14 18-19 Amsterdam
9 13 18-19 Leiden
10 13 19-20 Amsterdam

Team records for B.A. Limburg

Most 3 pts shot attempted

CL 3pa SEASON OPPONENT
1 42 18-19 Leiden
2 40 05-06 Nijmegen Magixx
3 39 18-19 Rotterdam
4 39 16-17 Amsterdam
5 37 18-19 Leeuwarden
6 36 18-19 Dutch Windmills Dordrecht
7 35 18-19 Amsterdam
8 35 18-19 Rotterdam
9 34 16-17 Leiden
10 34 16-17 Den Bosch

Team records for B.A. Limburg

Most free throws made

CL Ftm SEASON OPPONENT
1 29 09-10 Landstede Zwolle
2 28 05-06 Amsterdam
3 27 13-14 Rotterdam
4 27 17-18 Rotterdam
5 26 05-06 Amsterdam
6 26 06-07 Leiden
7 26 05-06 Bergen op Zoom
8 25 10-11 Leiden
9 25 10-11 Donar Groningen
10 24 16-17 Rotterdam

Team records for B.A. Limburg

Most free throws attempted

CL Fta SEASON OPPONENT
1 39 09-10 Landstede Zwolle
2 39 04-05 Den Bosch
3 38 11-12 Donar Groningen
4 37 09-10 Landstede Zwolle
5 37 17-18 Rotterdam
6 37 09-10 Leeuwarden
7 36 05-06 Amsterdam
8 36 05-06 Amsterdam
9 35 13-14 Rotterdam
10 35 05-06 Bergen op Zoom

Team records for B.A. Limburg

Best field goals accuracy

CL Total Made Attempted SEASON OPPONENT
1 61.67% 37 60 06-07 Omniworld Almere
2 59.70% 40 67 12-13 Leeuwarden
3 59.70% 40 67 10-11 Leeuwarden
4 59.02% 36 61 06-07 Amsterdam
5 58.46% 38 65 18-19 Den Helder
6 58.33% 28 48 04-05 Donar Groningen
7 57.69% 30 52 04-05 Donar Groningen
8 57.14% 32 56 09-10 Leeuwarden
9 56.90% 33 58 04-05 Omniworld Almere
10 56.82% 25 44 09-10 Landstede Zwolle

Team records for B.A. Limburg

Best 3 pts field goals accuracy

CL 3points Made Attempted SEASON OPPONENT
1 66.67% 4 6 12-13 Rotterdam
2 61.54% 8 13 04-05 Donar Groningen
3 61.54% 8 13 12-13 Leeuwarden
4 60.00% 15 25 05-06 Leeuwarden
5 57.89% 11 19 06-07 Omniworld Almere
6 56.25% 9 16 04-05 Donar Groningen
7 55.56% 5 9 12-13 Den Bosch
8 54.55% 12 22 11-12 Leiden
9 52.17% 12 23 12-13 Leiden
10 52.00% 13 25 06-07 Donar Groningen

Team records for B.A. Limburg

Best free throw accuracy

CL Ft Made Attempted SEASON OPPONENT
1 100.00% 7 7 18-19 Donar Groningen
2 100.00% 6 6 05-06 Donar Groningen
3 100.00% 5 5 18-19 Dutch Windmills Dordrecht
4 100.00% 13 13 10-11 Amsterdam
5 100.00% 12 12 16-17 Den Bosch
6 100.00% 10 10 12-13 Amsterdam
7 100.00% 10 10 10-11 Landstede Zwolle
8 94.12% 16 17 10-11 Bergen op Zoom
9 93.33% 14 15 05-06 Nijmegen Magixx
10 93.33% 14 15 09-10 Den Bosch