Team records for Sichuan Blue Whales

Regular competition

Team records for Sichuan Blue Whales

Best efficiency

CL Eff SEASON OPPONENT
1 209 13-14 Beijing Ducks
2 188 16-17 Zhejiang Chouzhou
3 165 15-16 Zhejiang Lions
4 162 15-16 Jilin Northeast Tigers
5 156 15-16 Fujian Xunxing
6 155 15-16 Fujian Xunxing
7 154 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
8 152 17-18 Shanxi
9 152 13-14 Jilin Northeast Tigers
10 151 15-16 Qingdao DoubleStar

Team records for Sichuan Blue Whales

Most points scored

CL Pts SEASON OPPONENT
1 149 16-17 Zhejiang Chouzhou
2 135 15-16 Zhejiang Lions
3 135 13-14 Shenzhen Leopards
4 134 15-16 Qingdao DoubleStar
5 134 15-16 Jilin Northeast Tigers
6 132 17-18 Shanxi
7 132 15-16 Fujian Xunxing
8 131 15-16 Tianjin Ronggang
9 131 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
10 130 16-17 Guangdong Southern Tigers

Team records for Sichuan Blue Whales

Most rebounds

CL Reb SEASON OPPONENT
1 64 15-16 Shanghai Sharks
2 64 13-14 Beijing Ducks
3 61 15-16 Shanxi
4 58 14-15 Zhejiang Chouzhou
5 57 15-16 Beikong
6 57 16-17 Nanjing Tongxi Monkey Kings
7 56 16-17 Shanghai Sharks
8 56 17-18 Shanghai Sharks
9 56 16-17 Shanxi
10 56 15-16 Guangdong Southern Tigers

Team records for Sichuan Blue Whales

Most offensive rebounds

CL Or SEASON OPPONENT
1 28 13-14 Beijing Ducks
2 27 15-16 Shanghai Sharks
3 26 16-17 Nanjing Tongxi Monkey Kings
4 26 15-16 Beikong
5 24 17-18 Jiangsu Dragons
6 22 15-16 Shanxi
7 22 15-16 Guangzhou Long Lions
8 22 17-18 Shanghai Sharks
9 21 17-18 Bayi Rockets
10 20 19-20 Qingdao DoubleStar

Team records for Sichuan Blue Whales

Most defensive rebounds

CL Dr SEASON OPPONENT
1 43 16-17 Jilin Northeast Tigers
2 41 18-19 Fujian Xunxing
3 41 13-14 Beijing Ducks
4 41 18-19 Shanxi
5 41 15-16 Jilin Northeast Tigers
6 41 16-17 Guangdong Southern Tigers
7 40 19-20 Tianjin Ronggang
8 40 15-16 Guangdong Southern Tigers
9 40 17-18 Fujian Xunxing
10 39 15-16 Beijing Ducks

Team records for Sichuan Blue Whales

Most assists

CL Ast SEASON OPPONENT
1 33 16-17 Zhejiang Chouzhou
2 32 18-19 Zhejiang Chouzhou
3 29 18-19 Zhejiang Chouzhou
4 27 15-16 Jilin Northeast Tigers
5 27 13-14 Zhejiang Chouzhou
6 27 18-19 Zhejiang Lions
7 27 13-14 Jilin Northeast Tigers
8 26 13-14 Beijing Ducks
9 26 10-11 ShenYang Dongjin
10 26 18-19 Guangdong Southern Tigers

Team records for Sichuan Blue Whales

Most steals

CL Stl SEASON OPPONENT
1 17 19-20 Shandong
2 16 16-17 Nanjing Tongxi Monkey Kings
3 16 19-20 Beijing Ducks
4 15 14-15 Shanghai Sharks
5 15 13-14 Beijing Ducks
6 15 19-20 Liaoning Leopards
7 14 13-14 Jiangsu Dragons
8 14 14-15 Nanjing Tongxi Monkey Kings
9 14 15-16 Tianjin Ronggang
10 14 10-11 ShenYang Dongjin

Team records for Sichuan Blue Whales

Most blocks

CL Blk SEASON OPPONENT
1 74 13-14 Beijing Ducks
2 11 16-17 Bayi Rockets
3 11 16-17 Shenzhen Leopards
4 10 13-14 Liaoning Leopards
5 9 16-17 Qingdao DoubleStar
6 8 16-17 Shanghai Sharks
7 8 16-17 Zhejiang Chouzhou
8 8 17-18 Qingdao DoubleStar
9 8 16-17 Liaoning Leopards
10 8 16-17 Shenzhen Leopards

Team records for Sichuan Blue Whales

Most turnovers

CL To SEASON OPPONENT
1 26 14-15 Xinjiang Flying Tigers
2 25 14-15 Bayi Rockets
3 25 17-18 Qingdao DoubleStar
4 25 16-17 Jiangsu Dragons
5 25 10-11 Whampoa
6 25 13-14 Zhejiang Chouzhou
7 25 13-14 Shanxi
8 24 10-11 Beikong
9 24 13-14 Fujian Xunxing
10 24 10-11 Heilongjiang

Team records for Sichuan Blue Whales

Most 2 pts shot made

CL 2pm SEASON OPPONENT
1 47 17-18 Shanxi
2 47 10-11 Hangzhou
3 45 16-17 Zhejiang Chouzhou
4 44 15-16 Fujian Xunxing
5 41 15-16 Fujian Xunxing
6 40 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
7 40 13-14 Fujian Xunxing
8 39 15-16 Qingdao DoubleStar
9 39 14-15 Zhejiang Chouzhou
10 39 10-11 ShenYang Dongjin

Team records for Sichuan Blue Whales

Most 2 pts shot attempted

CL 2pa SEASON OPPONENT
1 83 10-11 Hangzhou
2 77 16-17 Shanxi
3 75 17-18 Shanghai Sharks
4 75 13-14 Shenzhen Leopards
5 74 15-16 Beikong
6 73 16-17 Nanjing Tongxi Monkey Kings
7 72 14-15 Qingdao DoubleStar
8 71 16-17 Guangzhou Long Lions
9 70 17-18 Shanxi
10 70 14-15 Zhejiang Chouzhou

Team records for Sichuan Blue Whales

Most 3 pts shot made

CL 3pm SEASON OPPONENT
1 20 15-16 Zhejiang Lions
2 18 18-19 Shenzhen Leopards
3 18 15-16 Shenzhen Leopards
4 17 17-18 Guangdong Southern Tigers
5 17 18-19 Fujian Xunxing
6 17 15-16 Jilin Northeast Tigers
7 16 19-20 Shandong
8 14 18-19 Zhejiang Chouzhou
9 14 15-16 Qingdao DoubleStar
10 14 14-15 Tianjin Ronggang

Team records for Sichuan Blue Whales

Most 3 pts shot attempted

CL 3pa SEASON OPPONENT
1 50 15-16 Qingdao DoubleStar
2 44 18-19 Fujian Xunxing
3 42 15-16 Tianjin Ronggang
4 42 14-15 Shenzhen Leopards
5 42 15-16 Shenzhen Leopards
6 41 18-19 Shanxi
7 41 15-16 Jilin Northeast Tigers
8 41 15-16 Zhejiang Lions
9 40 19-20 Liaoning Leopards
10 39 16-17 Jilin Northeast Tigers

Team records for Sichuan Blue Whales

Most free throws made

CL Ftm SEASON OPPONENT
1 46 14-15 Zhejiang Chouzhou
2 40 16-17 Tianjin Ronggang
3 40 16-17 Guangdong Southern Tigers
4 38 10-11 Nanjing Tongxi Monkey Kings
5 36 13-14 Shenzhen Leopards
6 35 13-14 Qingdao DoubleStar
7 35 10-11 Beikong
8 35 13-14 Beijing Ducks
9 34 13-14 Bayi Rockets
10 33 19-20 Jiangsu Dragons

Team records for Sichuan Blue Whales

Most free throws attempted

CL Fta SEASON OPPONENT
1 56 14-15 Zhejiang Chouzhou
2 56 16-17 Guangdong Southern Tigers
3 53 16-17 Tianjin Ronggang
4 50 19-20 Jiangsu Dragons
5 49 10-11 Beikong
6 48 10-11 Nanjing Tongxi Monkey Kings
7 46 14-15 Nanjing Tongxi Monkey Kings
8 45 16-17 Jiangsu Dragons
9 44 10-11 Hangzhou
10 44 13-14 Shenzhen Leopards

Team records for Sichuan Blue Whales

Best field goals accuracy

CL Total Made Attempted SEASON OPPONENT
1 68.42% 52 76 15-16 Fujian Xunxing
2 64.71% 44 68 10-11 Hebei
3 64.00% 48 75 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
4 63.33% 57 90 16-17 Zhejiang Chouzhou
5 61.45% 51 83 15-16 Fujian Xunxing
6 61.19% 41 67 13-14 Guangzhou Long Lions
7 59.04% 49 83 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
8 56.76% 42 74 18-19 Shenzhen Leopards
9 56.58% 43 76 19-20 Guangzhou Long Lions
10 56.47% 48 85 10-11 ShenYang Dongjin

Team records for Sichuan Blue Whales

Best 3 pts field goals accuracy

CL 3points Made Attempted SEASON OPPONENT
1 62.50% 5 8 13-14 Guangzhou Long Lions
2 60.00% 6 10 13-14 Qingdao DoubleStar
3 60.00% 3 5 10-11 Beikong
4 59.09% 13 22 17-18 Bayi Rockets
5 57.14% 12 21 16-17 Shanxi
6 56.52% 13 23 13-14 Bayi Rockets
7 54.55% 12 22 17-18 Beikong
8 54.55% 12 22 16-17 Zhejiang Chouzhou
9 54.55% 12 22 15-16 Bayi Rockets
10 53.33% 8 15 13-14 Guangdong Southern Tigers

Team records for Sichuan Blue Whales

Best free throw accuracy

CL Ft Made Attempted SEASON OPPONENT
1 100.00% 25 25 15-16 Zhejiang Lions
2 95.24% 20 21 15-16 Shanxi
3 95.00% 19 20 15-16 Fujian Xunxing
4 92.86% 13 14 16-17 Shanghai Sharks
5 92.86% 13 14 15-16 Jilin Northeast Tigers
6 92.31% 12 13 18-19 Guangdong Southern Tigers
7 91.30% 21 23 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
8 91.18% 31 34 14-15 Liaoning Leopards
9 90.63% 29 32 14-15 Bayi Rockets
10 90.00% 27 30 14-15 Tianjin Ronggang