Player list starting with "v"

Page 9/21

Basketball player Pos.
Zakhar Vedishchev
Zakhar Vedishchev
SF
Mikhail Vedishchev
Mikhail Vedishchev
PG
Jacopo Vedovato
Jacopo Vedovato
C
Janek Veedla
Janek Veedla
SF
Thomas Veenhoven
Thomas Veenhoven
PG
X Veenstra
X Veenstra
-
Bas Veenstra
Bas Veenstra
PF
Henri Veesaar
Henri Veesaar
-
Taavi Veevo
Taavi Veevo
PF
Sebastian Vega
Sebastian Vega
PF
Christopher Vega
Christopher Vega
PG
Aitor Vega
Aitor Vega
PG / SG
Robert Vega
Robert Vega
PG
Gisela Vega
Gisela Vega
PF / C
Rafael Vega
Rafael Vega
C
Amiel Vega
Amiel Vega
SF
Orlando Vega
Orlando Vega
SG / SF
David Vega
David Vega
SF
Ruben Vega Lamas
Ruben Vega Lamas
C
Javier Vega Merayo
Javier Vega Merayo
PF
Diego Vega Ruiz
Diego Vega Ruiz
-
Joseph Vegerano
Joseph Vegerano
PG / SG
Michelangelo Veglio
Michelangelo Veglio
PG
Alessandro Veglio
Alessandro Veglio
PG
Jason Vegostsky
Jason Vegostsky
PG / SG
Dejan Vegov
Dejan Vegov
PF / C
Kiur Vehmanen
Kiur Vehmanen
PG
Thomas Vehmanen
Thomas Vehmanen
PG
Ahti Vehmanen
Ahti Vehmanen
SF
Ville Vehnia
Ville Vehnia
SF
Marko Vehniainen
Marko Vehniainen
SF / PF / C
Rain Veideman
Rain Veideman
PG / SG
Karlis Veiders
Karlis Veiders
C
Sergio Veiguinha
Sergio Veiguinha
C
Benas Veikalas
Benas Veikalas
SG
Barna Veilandics
Barna Veilandics
PF
Jean Veillet
Jean Veillet
PF
Victor Veina
Victor Veina
-
Vents Veinbergs
Vents Veinbergs
PG
Saman Veisi
Saman Veisi
SG
Brage Vejlgaard
Brage Vejlgaard
C
Dean Vejnovic
Dean Vejnovic
PG
Andersen Vejrum
Andersen Vejrum
SF
Arda Vekiloglu
Arda Vekiloglu
SF
Sampo Vekkila
Sampo Vekkila
C
Jari Vekkila
Jari Vekkila
SG
Tihomir Vekov
Tihomir Vekov
PG
Paris Vekris
Paris Vekris
PF
Paul Velander
Paul Velander
PG / SG
Juan Velasco
Juan Velasco
-
Francisco Velasco
Francisco Velasco
PG
Elies Velasco
Elies Velasco
SF
Julen Velasco
Julen Velasco
PF
Alejandro Velasco Suarez
Alejandro Velasco Suarez
-
Matias Velasquez
Matias Velasquez
PG
Javier Velasquez
Javier Velasquez
PF / C
Cristian Velazquez
Cristian Velazquez
C
Hristo Velchev
Hristo Velchev
PG / SG
Ivan Velchev
Ivan Velchev
SF / PF
Teodor Velchev
Teodor Velchev
-
Penko Velchev
Penko Velchev
PG
Davor Velcic
Davor Velcic
PF
Sven Veldeman
Sven Veldeman
-
Jair Veldhuis
Jair Veldhuis
C
Jakub Velensky
Jakub Velensky
PG
Maximo Veles
Maximo Veles
PG
Dimitar Velev
Dimitar Velev
PF / C
Jairo Velez
Jairo Velez
-
Mirza Velic
Mirza Velic
PG
Denis Velichkin
Denis Velichkin
PG
Valentin Velichkov
Valentin Velichkov
SF
Aleksandar Velichkov
Aleksandar Velichkov
PF
Marko Velichkovski
Marko Velichkovski
PG
Gorazd Velichkovski
Gorazd Velichkovski
SF
Arnas Velicka
Arnas Velicka
PG
Saimonas Velicka
Saimonas Velicka
PG
Novica Velickovic
Novica Velickovic
PF
Vladimir Velickovic
Vladimir Velickovic
PG
Bogdan Velickovic
Bogdan Velickovic
PF
Uros Velickovic
Uros Velickovic
PG
Marko Velickovski
Marko Velickovski
PG
Dragan Velickovski
Dragan Velickovski
PF
Taras Velikonja Grbac
Taras Velikonja Grbac
PG / SG
Assen Velikov
Assen Velikov
PG
Hristiyan Velikov
Hristiyan Velikov
PG / SG
Kosyo Velikov
Kosyo Velikov
PG / SG
Ranko Velimirovic
Ranko Velimirovic
PF
Kemal Velishaev
Kemal Velishaev
SF
Petros Velissariou
Petros Velissariou
PG
Leonit Veliu
Leonit Veliu
-
Sarunas Velius
Sarunas Velius
PF / C
Mauro Veljacic
Mauro Veljacic
PG
Balsa Veljic
Balsa Veljic
PG
Aleksandar Veljkovic
Aleksandar Veljkovic
SF
Milenko Veljkovic
Milenko Veljkovic
C
Pavle Veljkovic
Pavle Veljkovic
PG / SG
Darko Veljovic
Darko Veljovic
PF / C
Janos Velkey
Janos Velkey
PG / SG
Nikolay Velkov
Nikolay Velkov
PG / SG
Daniel Vellamo
Daniel Vellamo
SG