Team records for Beikong Royal Fighters

Regular season

Team records for Beikong Royal Fighters

Best efficiency

Cl Eff Season Opponent
1 173 15-16 Guangzhou Long Lions
2 163 20-21 Tianjin Pioneers
3 161 10-11 Heilongjiang
4 160 20-21 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
5 155 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
6 155 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
7 153 19-20 Guangzhou Long Lions
8 153 18-19 Jilin Northeast Tigers
9 153 19-20 Bayi Rockets
10 153 18-19 Jilin Northeast Tigers

Team records for Beikong Royal Fighters

Most points scored

Cl Pts Season Opponent
1 144 17-18 Shanxi
2 137 18-19 Shanghai Sharks
3 136 16-17 Zhejiang Golden Bulls
4 136 18-19 Shenzhen Aviators
5 136 18-19 Jilin Northeast Tigers
6 136 18-19 Jilin Northeast Tigers
7 134 19-20 Guangzhou Long Lions
8 134 19-20 Guangzhou Long Lions
9 132 18-19 Qingdao Eagles
10 132 18-19 Qingdao Eagles

Team records for Beikong Royal Fighters

Most rebounds

Cl Reb Season Opponent
1 60 19-20 Jiangsu Dragons
2 59 17-18 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
3 57 20-21 Shenzhen Aviators
4 57 15-16 Guangzhou Long Lions
5 54 19-20 Tianjin Pioneers
6 54 19-20 Shenzhen Aviators
7 54 10-11 Hangzhou
8 53 19-20 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
9 53 18-19 Shandong
10 53 19-20 Fujian SBS Xunxing Sturgeons

Team records for Beikong Royal Fighters

Most offensive rebounds

Cl Or Season Opponent
1 24 16-17 Zhejiang Golden Bulls
2 24 19-20 Zhejiang Golden Bulls
3 24 19-20 Zhejiang Golden Bulls
4 24 10-11 Sichuan Blue Whales
5 24 17-18 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
6 23 19-20 Jiangsu Dragons
7 22 19-20 Shenzhen Aviators
8 21 16-17 Bayi Rockets
9 20 10-11 Ningxia Hanas
10 20 16-17 Liaoning Leopards

Team records for Beikong Royal Fighters

Most defensive rebounds

Cl Dr Season Opponent
1 43 15-16 Guangzhou Long Lions
2 40 14-15 Nanjing Tongxi Monkey Kings
3 40 19-20 Bayi Rockets
4 40 19-20 Bayi Rockets
5 39 20-21 Sichuan Blue Whales
6 39 17-18 Shanghai Sharks
7 39 17-18 Shanghai Sharks
8 39 20-21 Sichuan Blue Whales
9 39 20-21 Tianjin Pioneers
10 39 17-18 Qingdao Eagles

Team records for Beikong Royal Fighters

Most assists

Cl Ast Season Opponent
1 38 20-21 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
2 33 20-21 Shanghai Sharks
3 31 20-21 Shenzhen Aviators
4 31 19-20 Guangzhou Long Lions
5 31 10-11 Heilongjiang
6 29 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
7 29 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
8 29 20-21 Tianjin Pioneers
9 28 15-16 Jiangsu Dragons
10 28 15-16 Jiangsu Dragons

Team records for Beikong Royal Fighters

Most steals

Cl Stl Season Opponent
1 22 10-11 Hangzhou
2 19 10-11 Changan Group
3 18 19-20 Shandong
4 18 19-20 Shandong
5 17 18-19 Beijing Ducks
6 17 16-17 Shandong
7 17 18-19 Beijing Ducks
8 17 15-16 Guangzhou Long Lions
9 16 19-20 Tianjin Pioneers
10 16 19-20 Shanxi

Team records for Beikong Royal Fighters

Most blocks

Cl Blk Season Opponent
1 10 19-20 Shanxi
2 10 19-20 Sichuan Blue Whales
3 10 19-20 Shanxi
4 10 19-20 Sichuan Blue Whales
5 9 19-20 Shanxi
6 9 19-20 Bayi Rockets
7 9 19-20 Bayi Rockets
8 9 16-17 Shandong
9 8 20-21 Jilin Northeast Tigers
10 8 20-21 Sichuan Blue Whales

Team records for Beikong Royal Fighters

Most turnovers

Cl To Season Opponent
1 31 10-11 Ningxia Hanas
2 28 15-16 Bayi Rockets
3 28 10-11 Nanjing Tongxi Monkey Kings
4 26 19-20 Shenzhen Aviators
5 26 19-20 Shenzhen Aviators
6 25 19-20 Xinjiang Flying Tigers
7 25 19-20 Xinjiang Flying Tigers
8 25 14-15 Nanjing Tongxi Monkey Kings
9 25 14-15 Nanjing Tongxi Monkey Kings
10 25 15-16 Guangzhou Long Lions

Team records for Beikong Royal Fighters

Most 2 pts shot made

Cl 2pm Season Opponent
1 43 10-11 ShenYang Dongjin
2 43 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
3 42 15-16 Guangzhou Long Lions
4 41 14-15 Zhejiang Lions
5 41 14-15 Zhejiang Lions
6 40 19-20 Guangzhou Long Lions
7 40 19-20 Guangzhou Long Lions
8 39 10-11 Hangzhou
9 38 20-21 Shanghai Sharks
10 38 15-16 Qingdao Eagles

Team records for Beikong Royal Fighters

Most 2 pts shot attempted

Cl 2pa Season Opponent
1 81 10-11 Hangzhou
2 75 16-17 Shenzhen Aviators
3 75 16-17 Shenzhen Aviators
4 73 15-16 Nanjing Tongxi Monkey Kings
5 72 10-11 Hangzhou
6 72 15-16 Qingdao Eagles
7 71 16-17 Xinjiang Flying Tigers
8 70 10-11 ShenYang Dongjin
9 69 16-17 Zhejiang Golden Bulls
10 69 17-18 Shenzhen Aviators

Team records for Beikong Royal Fighters

Most 3 pts shot made

Cl 3pm Season Opponent
1 25 18-19 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
2 25 18-19 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
3 25 18-19 Jilin Northeast Tigers
4 25 18-19 Jilin Northeast Tigers
5 25 18-19 Shanghai Sharks
6 22 18-19 Guangzhou Long Lions
7 21 18-19 Qingdao Eagles
8 21 18-19 Shenzhen Aviators
9 21 18-19 Liaoning Leopards
10 21 18-19 Qingdao Eagles

Team records for Beikong Royal Fighters

Most 3 pts shot attempted

Cl 3pa Season Opponent
1 57 18-19 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
2 57 18-19 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
3 55 18-19 Qingdao Eagles
4 55 18-19 Qingdao Eagles
5 49 18-19 Jilin Northeast Tigers
6 49 18-19 Jilin Northeast Tigers
7 49 18-19 Shanghai Sharks
8 47 18-19 Shenzhen Aviators
9 46 18-19 Liaoning Leopards
10 46 18-19 Liaoning Leopards

Team records for Beikong Royal Fighters

Most free throws made

Cl Ftm Season Opponent
1 42 17-18 Shanxi
2 37 14-15 Bayi Rockets
3 37 14-15 Bayi Rockets
4 36 15-16 Jiangsu Dragons
5 35 19-20 Guangzhou Long Lions
6 34 14-15 Bayi Rockets
7 34 18-19 Guangzhou Long Lions
8 34 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
9 34 20-21 Guangdong Southern Tigers
10 34 16-17 Shandong

Team records for Beikong Royal Fighters

Most free throws attempted

Cl Fta Season Opponent
1 59 17-18 Shanxi
2 44 19-20 Guangzhou Long Lions
3 44 20-21 Guangdong Southern Tigers
4 44 15-16 Qingdao Eagles
5 43 16-17 Shandong
6 43 19-20 Jiangsu Dragons
7 42 14-15 Bayi Rockets
8 42 14-15 Bayi Rockets
9 42 16-17 Jilin Northeast Tigers
10 41 17-18 Beijing Ducks

Team records for Beikong Royal Fighters

Best field goals accuracy

Cl Total Made Attempted Season Opponent
1 59.74% 46 77 20-21 Tianjin Pioneers
2 59.52% 50 84 20-21 Shanghai Sharks
3 59.30% 51 86 15-16 Guangzhou Long Lions
4 58.90% 43 73 19-20 Tianjin Pioneers
5 58.33% 42 72 15-16 Guangzhou Long Lions
6 58.23% 46 79 15-16 Zhejiang Golden Bulls
7 58.11% 43 74 15-16 Tianjin Pioneers
8 58.02% 47 81 14-15 Shanghai Sharks
9 57.89% 44 76 15-16 Jiangsu Dragons
10 56.63% 47 83 10-11 ShenYang Dongjin

Team records for Beikong Royal Fighters

Best 3 pts field goals accuracy

Cl 3points Made Attempted Season Opponent
1 61.54% 16 26 20-21 Sichuan Blue Whales
2 55.56% 15 27 10-11 Ningxia Hanas
3 54.17% 13 24 15-16 Qingdao Eagles
4 53.85% 7 13 15-16 Guangzhou Long Lions
5 52.94% 18 34 17-18 Nanjing Tongxi Monkey Kings
6 52.17% 12 23 16-17 Shandong
7 52.00% 13 25 10-11 Heilongjiang
8 51.61% 16 31 15-16 Guangdong Southern Tigers
9 51.16% 22 43 18-19 Guangzhou Long Lions
10 51.02% 25 49 18-19 Shanghai Sharks

Team records for Beikong Royal Fighters

Best free throw accuracy

Cl Ft Made Attempted Season Opponent
1 100.00% 16 16 15-16 Shandong
2 100.00% 15 15 18-19 Beijing Ducks
3 93.75% 15 16 18-19 Fujian SBS Xunxing Sturgeons
4 92.59% 25 27 19-20 Beijing Ducks
5 92.31% 36 39 15-16 Jiangsu Dragons
6 92.00% 23 25 17-18 Shandong
7 91.30% 21 23 19-20 Shanghai Sharks
8 90.63% 29 32 20-21 Nanjing Tongxi Monkey Kings
9 90.48% 19 21 17-18 Tianjin Pioneers
10 90.00% 18 20 18-19 Tianjin Pioneers