Team records for Kawasaki Brave Thunders

Regular competition

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Best efficiency

CL Eff SEASON OPPONENT
1 145 16-17 Toyama Grouses
2 142 13-14 Link Tochigi Brex
3 141 13-14 Kumamoto Vorters
4 140 19-20 Shimane
5 140 17-18 Yokohama
6 139 18-19 Fukuoka Rizing
7 139 15-16 Nishinomiya Storks
8 135 14-15 Wakayama Trians
9 134 09-10 Nagoya DD
10 134 15-16 Chiba Jets

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most points scored

CL Pts SEASON OPPONENT
1 112 16-17 Toyama Grouses
2 109 13-14 Link Tochigi Brex
3 109 13-14 Kumamoto Vorters
4 108 18-19 Fukuoka Rizing
5 108 18-19 Toyama Grouses
6 106 19-20 Shimane
7 105 14-15 Wakayama Trians
8 105 17-18 Yokohama
9 104 15-16 Nishinomiya Storks
10 104 15-16 Chiba Jets

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most rebounds

CL Reb SEASON OPPONENT
1 74 08-09 Link Tochigi Brex
2 70 08-09 Link Tochigi Brex
3 58 08-09 Toyota
4 55 14-15 Wakayama Trians
5 55 13-14 Hitachi Sun Rockers
6 55 08-09 Toyota
7 49 17-18 Shiga Lakestars
8 48 13-14 Link Tochigi Brex
9 48 10-11 Nagoya DD
10 48 19-20 Link Tochigi Brex

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most offensive rebounds

CL Or SEASON OPPONENT
1 31 08-09 Link Tochigi Brex
2 29 08-09 Link Tochigi Brex
3 24 08-09 Toyota
4 23 16-17 Osaka Evessa
5 23 08-09 Toyota
6 20 13-14 Hitachi Sun Rockers
7 19 11-12 Hokkaido
8 19 16-17 Toyota
9 19 14-15 Sea Horses Mikawa
10 18 14-15 Wakayama Trians

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most defensive rebounds

CL Dr SEASON OPPONENT
1 43 08-09 Link Tochigi Brex
2 41 08-09 Link Tochigi Brex
3 38 14-15 Wakayama Trians
4 37 14-15 Wakayama Trians
5 37 19-20 Link Tochigi Brex
6 37 09-10 Panasonic
7 36 15-16 Nishinomiya Storks
8 36 15-16 Tsukuba
9 36 18-19 San-en NeoPhoenix
10 36 08-09 Link Tochigi Brex

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most assists

CL Ast SEASON OPPONENT
1 33 18-19 Fukuoka Rizing
2 32 17-18 Nagoya DD
3 32 19-20 Shimane
4 31 18-19 Toyama Grouses
5 31 17-18 Yokohama
6 31 19-20 San-en NeoPhoenix
7 30 18-19 Yokohama
8 30 17-18 Sea Horses Mikawa
9 29 19-20 San-en NeoPhoenix
10 29 18-19 Toyama Grouses

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most steals

CL Stl SEASON OPPONENT
1 16 14-15 Hitachi Sun Rockers
2 16 15-16 Hokkaido
3 15 14-15 Kumamoto Vorters
4 15 14-15 Wakayama Trians
5 15 19-20 Nagoya DD
6 14 11-12 Toyota
7 14 13-14 Tsukuba
8 14 13-14 Nishinomiya Storks
9 13 17-18 Toyota
10 13 12-13 Link Tochigi Brex

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most blocks

CL Blk SEASON OPPONENT
1 9 09-10 Toyota
2 9 13-14 Toyota
3 8 14-15 Wakayama Trians
4 8 19-20 Hitachi Sun Rockers
5 8 14-15 Kumamoto Vorters
6 7 12-13 Panasonic
7 7 14-15 Wakayama Trians
8 7 11-12 Hokkaido
9 7 13-14 Link Tochigi Brex
10 7 09-10 Toyota

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most turnovers

CL To SEASON OPPONENT
1 24 14-15 Toyota
2 22 16-17 Akita
3 22 19-20 Toyama Grouses
4 20 19-20 Hitachi Sun Rockers
5 20 17-18 Osaka Evessa
6 20 19-20 Niigata Albirex
7 20 11-12 Hokkaido
8 20 15-16 Nagoya DD
9 19 14-15 Toyota
10 19 12-13 Nagoya DD

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most 2 pts shot made

CL 2pm SEASON OPPONENT
1 38 12-13 Panasonic
2 37 12-13 Hokkaido
3 36 12-13 Panasonic
4 36 16-17 Toyama Grouses
5 34 09-10 Nagoya DD
6 33 18-19 Osaka Evessa
7 32 14-15 Wakayama Trians
8 32 17-18 Nagoya DD
9 32 17-18 Shimane
10 32 13-14 Hokkaido

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most 2 pts shot attempted

CL 2pa SEASON OPPONENT
1 66 13-14 Hitachi Sun Rockers
2 65 12-13 Panasonic
3 63 09-10 Nagoya DD
4 62 12-13 Sea Horses Mikawa
5 61 12-13 Hokkaido
6 59 14-15 Wakayama Trians
7 59 16-17 Akita
8 59 10-11 Nagoya DD
9 58 18-19 San-en NeoPhoenix
10 58 17-18 Osaka Evessa

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most 3 pts shot made

CL 3pm SEASON OPPONENT
1 16 19-20 Toyama Grouses
2 16 16-17 Yokohama
3 16 15-16 Nishinomiya Storks
4 15 19-20 Nagoya DD
5 15 15-16 Nishinomiya Storks
6 14 19-20 San-en NeoPhoenix
7 14 19-20 Shiga Lakestars
8 14 13-14 Kumamoto Vorters
9 14 19-20 San-en NeoPhoenix
10 14 17-18 Nagoya DD

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most 3 pts shot attempted

CL 3pa SEASON OPPONENT
1 38 19-20 Toyama Grouses
2 38 19-20 Shiga Lakestars
3 37 14-15 Hitachi Sun Rockers
4 36 09-10 Panasonic
5 36 19-20 Kyoto Hannaryz
6 34 19-20 Nagoya DD
7 33 19-20 Shimane
8 32 15-16 Tsukuba
9 32 19-20 Shiga Lakestars
10 32 14-15 Nishinomiya Storks

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most free throws made

CL Ftm SEASON OPPONENT
1 34 17-18 Hokkaido
2 31 17-18 Hokkaido
3 27 16-17 Kyoto Hannaryz
4 27 13-14 Sea Horses Mikawa
5 26 19-20 Chiba Jets
6 25 17-18 Shiga Lakestars
7 25 12-13 Panasonic
8 25 17-18 Hokkaido
9 25 14-15 Hokkaido
10 24 17-18 Nishinomiya Storks

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Most free throws attempted

CL Fta SEASON OPPONENT
1 42 17-18 Hokkaido
2 38 10-11 Nagoya DD
3 35 17-18 Hokkaido
4 33 12-13 Panasonic
5 33 19-20 Chiba Jets
6 32 17-18 Nishinomiya Storks
7 32 08-09 Toyota
8 31 17-18 Shiga Lakestars
9 31 16-17 Kyoto Hannaryz
10 30 13-14 Tsukuba

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Best field goals accuracy

CL Total Made Attempted SEASON OPPONENT
1 67.19% 43 64 16-17 Toyama Grouses
2 65.00% 39 60 15-16 Kumamoto Vorters
3 63.79% 37 58 14-15 Nagoya DD
4 63.27% 31 49 09-10 Hitachi Sun Rockers
5 63.24% 43 68 12-13 Panasonic
6 62.90% 39 62 14-15 Hiroshima Dragonflies
7 62.75% 32 51 14-15 Tsukuba
8 62.50% 35 56 13-14 Hokkaido
9 62.30% 38 61 08-09 Panasonic
10 61.76% 42 68 19-20 Shimane

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Best 3 pts field goals accuracy

CL 3points Made Attempted SEASON OPPONENT
1 66.67% 16 24 16-17 Yokohama
2 64.71% 11 17 13-14 Hokkaido
3 64.29% 9 14 13-14 Hokkaido
4 61.11% 11 18 13-14 Hitachi Sun Rockers
5 60.87% 14 23 13-14 Link Tochigi Brex
6 60.00% 9 15 14-15 Tsukuba
7 60.00% 9 15 16-17 Chiba Jets
8 60.00% 9 15 11-12 Toyota
9 60.00% 6 10 18-19 Sea Horses Mikawa
10 60.00% 6 10 12-13 Nagoya DD

Team records for Kawasaki Brave Thunders

Best free throw accuracy

CL Ft Made Attempted SEASON OPPONENT
1 100.00% 9 9 15-16 Sea Horses Mikawa
2 100.00% 9 9 15-16 Toyota
3 100.00% 8 8 18-19 Kyoto Hannaryz
4 100.00% 8 8 11-12 Hitachi Sun Rockers
5 100.00% 7 7 16-17 Yokohama
6 100.00% 6 6 18-19 Yokohama
7 100.00% 5 5 15-16 Hiroshima Dragonflies
8 100.00% 5 5 19-20 Toyama Grouses
9 100.00% 14 14 12-13 Panasonic
10 100.00% 13 13 14-15 Nishinomiya Storks