Team records for Leiden

Regular season

Team records for Leiden

Best efficiency

Cl Eff Season Opponent
1 153 14-15 Rotterdam
2 146 17-18 Rotterdam
3 141 14-15 Rotterdam
4 139 18-19 B.A. Limburg
5 138 17-18 Donar Groningen
6 138 17-18 Amsterdam
7 136 18-19 B.A. Limburg
8 135 14-15 Leeuwarden
9 135 14-15 B.A. Limburg
10 134 18-19 B.A. Limburg

Team records for Leiden

Most points scored

Cl Pts Season Opponent
1 113 14-15 Leeuwarden
2 112 17-18 Donar Groningen
3 109 14-15 Rotterdam
4 107 14-15 Rotterdam
5 106 09-10 Leeuwarden
6 104 13-14 B.A. Limburg
7 103 18-19 B.A. Limburg
8 102 10-11 Rotterdam
9 102 14-15 B.A. Limburg
10 102 17-18 Rotterdam

Team records for Leiden

Most rebounds

Cl Reb Season Opponent
1 55 11-12 B.A. Limburg
2 54 09-10 Leeuwarden
3 50 17-18 Leeuwarden
4 49 14-15 Rotterdam
5 49 14-15 Rotterdam
6 48 10-11 Landstede Zwolle
7 48 16-17 B.A. Limburg
8 48 16-17 Amsterdam
9 48 12-13 Rotterdam
10 47 09-10 Leeuwarden

Team records for Leiden

Most offensive rebounds

Cl Or Season Opponent
1 22 09-10 Leeuwarden
2 21 15-16 Rotterdam
3 21 15-16 Leeuwarden
4 20 12-13 Rotterdam
5 20 18-19 Landstede Zwolle
6 20 13-14 Leeuwarden
7 19 11-12 B.A. Limburg
8 19 15-16 B.A. Limburg
9 19 17-18 Leeuwarden
10 19 14-15 Rotterdam

Team records for Leiden

Most defensive rebounds

Cl Dr Season Opponent
1 41 09-10 Leeuwarden
2 38 16-17 Amsterdam
3 36 11-12 Nijmegen Magixx
4 36 11-12 B.A. Limburg
5 36 11-12 Leeuwarden
6 35 16-17 B.A. Limburg
7 35 12-13 Rotterdam
8 35 17-18 Rotterdam
9 34 18-19 Rotterdam
10 34 10-11 Nijmegen Magixx

Team records for Leiden

Most assists

Cl Ast Season Opponent
1 34 17-18 Rotterdam
2 32 17-18 Amsterdam
3 31 18-19 Amsterdam
4 31 17-18 Den Helder
5 31 18-19 B.A. Limburg
6 31 18-19 Den Helder
7 31 15-16 Leeuwarden
8 30 18-19 B.A. Limburg
9 29 18-19 Rotterdam
10 29 18-19 Leeuwarden

Team records for Leiden

Most steals

Cl Stl Season Opponent
1 25 10-11 Rotterdam
2 21 18-19 B.A. Limburg
3 20 17-18 B.A. Limburg
4 19 10-11 B.A. Limburg
5 18 14-15 Rotterdam
6 17 15-16 Rotterdam
7 17 17-18 Den Helder
8 17 17-18 B.A. Limburg
9 17 15-16 Leeuwarden
10 17 15-16 Leeuwarden

Team records for Leiden

Most blocks

Cl Blk Season Opponent
1 11 09-10 Donar Groningen
2 11 14-15 Leeuwarden
3 10 10-11 Rotterdam
4 10 06-07 Leeuwarden
5 10 12-13 Landstede Zwolle
6 10 06-07 Rotterdam
7 9 16-17 Amsterdam
8 8 06-07 Donar Groningen
9 8 09-10 Landstede Zwolle
10 8 14-15 Heroes Den Bosch

Team records for Leiden

Most turnovers

Cl To Season Opponent
1 26 06-07 Amsterdam
2 25 06-07 Amsterdam
3 24 10-11 Donar Groningen
4 22 06-07 Nijmegen Magixx
5 22 15-16 B.A. Limburg
6 22 13-14 Den Helder
7 22 10-11 B.A. Limburg
8 22 15-16 Donar Groningen
9 22 12-13 Leeuwarden
10 22 14-15 Donar Groningen

Team records for Leiden

Most 2 pts shot made

Cl 2pm Season Opponent
1 37 14-15 Rotterdam
2 36 18-19 Amsterdam
3 35 18-19 B.A. Limburg
4 34 11-12 Leeuwarden
5 34 14-15 B.A. Limburg
6 34 18-19 Leeuwarden
7 34 17-18 Rotterdam
8 33 06-07 Leeuwarden
9 33 17-18 Amsterdam
10 32 11-12 Rotterdam

Team records for Leiden

Most 2 pts shot attempted

Cl 2pa Season Opponent
1 68 06-07 Nijmegen Magixx
2 60 13-14 Leeuwarden
3 59 06-07 Leeuwarden
4 58 06-07 Heroes Den Bosch
5 58 06-07 Heroes Den Bosch
6 58 19-20 Den Helder
7 57 18-19 B.A. Limburg
8 55 13-14 Leeuwarden
9 55 16-17 Leeuwarden
10 55 18-19 Landstede Zwolle

Team records for Leiden

Most 3 pts shot made

Cl 3pm Season Opponent
1 18 09-10 Heroes Den Bosch
2 18 17-18 Donar Groningen
3 14 12-13 Rotterdam
4 14 15-16 Rotterdam
5 14 18-19 Heroes Den Bosch
6 14 18-19 Donar Groningen
7 13 14-15 Amsterdam
8 13 17-18 Den Helder
9 13 19-20 Rotterdam
10 13 18-19 Dutch Windmills Dordrecht

Team records for Leiden

Most 3 pts shot attempted

Cl 3pa Season Opponent
1 37 17-18 Donar Groningen
2 36 17-18 Rotterdam
3 36 19-20 Donar Groningen
4 35 09-10 Leeuwarden
5 35 18-19 Donar Groningen
6 34 15-16 Rotterdam
7 34 09-10 Heroes Den Bosch
8 34 18-19 B.A. Limburg
9 33 09-10 Heroes Den Bosch
10 32 14-15 Amsterdam

Team records for Leiden

Most free throws made

Cl Ftm Season Opponent
1 32 10-11 Bergen op Zoom
2 31 13-14 Heroes Den Bosch
3 30 11-12 Rotterdam
4 30 12-13 Nijmegen Magixx
5 29 12-13 Nijmegen Magixx
6 28 13-14 B.A. Limburg
7 27 13-14 Nijmegen Magixx
8 26 12-13 Amsterdam
9 26 14-15 Leeuwarden
10 26 09-10 Leeuwarden

Team records for Leiden

Most free throws attempted

Cl Fta Season Opponent
1 46 13-14 Rotterdam
2 42 10-11 Bergen op Zoom
3 40 13-14 Heroes Den Bosch
4 40 12-13 Nijmegen Magixx
5 38 12-13 Amsterdam
6 38 11-12 Donar Groningen
7 37 13-14 Leeuwarden
8 36 09-10 Heroes Den Bosch
9 36 09-10 Leeuwarden
10 35 14-15 Leeuwarden

Team records for Leiden

Best field goals accuracy

Cl Total Made Attempted Season Opponent
1 65.63% 42 64 13-14 B.A. Limburg
2 62.30% 38 61 12-13 Rotterdam
3 61.29% 38 62 11-12 Leeuwarden
4 60.87% 28 46 13-14 Den Helder
5 59.70% 40 67 18-19 Leeuwarden
6 59.42% 41 69 17-18 Amsterdam
7 59.26% 32 54 06-07 Omniworld Almere
8 59.15% 42 71 17-18 Rotterdam
9 59.02% 36 61 14-15 Amsterdam
10 58.93% 33 56 12-13 Rotterdam

Team records for Leiden

Best 3 pts field goals accuracy

Cl 3points Made Attempted Season Opponent
1 62.50% 10 16 19-20 B.A. Limburg
2 60.87% 14 23 12-13 Rotterdam
3 58.33% 7 12 12-13 Rotterdam
4 58.06% 18 31 17-18 Donar Groningen
5 57.14% 12 21 06-07 Omniworld Almere
6 56.25% 9 16 06-07 Amsterdam
7 54.55% 6 11 13-14 Den Helder
8 54.55% 6 11 13-14 Leeuwarden
9 54.55% 18 33 09-10 Heroes Den Bosch
10 53.33% 8 15 13-14 Den Helder

Team records for Leiden

Best free throw accuracy

Cl Ft Made Attempted Season Opponent
1 100.00% 9 9 14-15 Donar Groningen
2 100.00% 6 6 06-07 Donar Groningen
3 100.00% 17 17 18-19 Heroes Den Bosch
4 100.00% 15 15 16-17 Amsterdam
5 100.00% 15 15 16-17 Leeuwarden
6 100.00% 14 14 19-20 Amsterdam
7 94.12% 16 17 14-15 B.A. Limburg
8 93.75% 15 16 19-20 Heroes Den Bosch
9 92.86% 13 14 19-20 B.A. Limburg
10 92.86% 13 14 14-15 Amsterdam