Team records for Kharkivski Sokoly

Regular season

Team records for Kharkivski Sokoly

Best efficiency

Cl Eff Season Opponent
1 118 19-20 Cherkasy Monkeys
2 108 19-20 Prometey Kamianske
3 101 19-20 BC Kyiv
4 100 19-20 MBC Mykolaiv
5 96 19-20 Dnipro
6 95 19-20 Bipa Odessa
7 95 19-20 Zaporizhye
8 92 19-20 Zaporizhye
9 83 19-20 BC Kyiv
10 82 19-20 Khimik Yuzhny

Team records for Kharkivski Sokoly

Most points scored

Cl Pts Season Opponent
1 102 19-20 Cherkasy Monkeys
2 98 19-20 MBC Mykolaiv
3 96 19-20 Prometey Kamianske
4 95 19-20 BC Kyiv
5 90 19-20 Dnipro
6 87 19-20 Zaporizhye
7 86 19-20 Zaporizhye
8 86 19-20 Bipa Odessa
9 83 19-20 Zaporizhye
10 80 19-20 Dnipro

Team records for Kharkivski Sokoly

Most rebounds

Cl Reb Season Opponent
1 38 19-20 BC Kyiv
2 36 19-20 Cherkasy Monkeys
3 36 19-20 MBC Mykolaiv
4 35 19-20 Zaporizhye
5 35 19-20 Bipa Odessa
6 35 19-20 Prometey Kamianske
7 34 19-20 Dnipro
8 33 19-20 MBC Mykolaiv
9 33 19-20 Bipa Odessa
10 33 19-20 Zaporizhye

Team records for Kharkivski Sokoly

Most offensive rebounds

Cl Or Season Opponent
1 17 19-20 Cherkasy Monkeys
2 13 19-20 Zaporizhye
3 13 19-20 Dnipro
4 12 19-20 Bipa Odessa
5 11 19-20 Zaporizhye
6 11 19-20 MBC Mykolaiv
7 10 19-20 Cherkasy Monkeys
8 9 19-20 Khimik Yuzhny
9 9 19-20 Cherkasy Monkeys
10 9 19-20 Khimik Yuzhny

Team records for Kharkivski Sokoly

Most defensive rebounds

Cl Dr Season Opponent
1 34 19-20 BC Kyiv
2 29 19-20 Prometey Kamianske
3 27 19-20 BC Kyiv
4 26 19-20 MBC Mykolaiv
5 26 19-20 Bipa Odessa
6 25 19-20 Cherkasy Monkeys
7 25 19-20 BC Kyiv
8 25 19-20 MBC Mykolaiv
9 24 19-20 Prometey Kamianske
10 24 19-20 Zaporizhye

Team records for Kharkivski Sokoly

Most assists

Cl Ast Season Opponent
1 23 19-20 Cherkasy Monkeys
2 21 19-20 Zaporizhye
3 21 19-20 Bipa Odessa
4 21 19-20 Zaporizhye
5 20 19-20 Prometey Kamianske
6 20 19-20 BC Kyiv
7 20 19-20 Prometey Kamianske
8 20 19-20 Cherkasy Monkeys
9 19 19-20 BC Kyiv
10 19 19-20 BC Kyiv

Team records for Kharkivski Sokoly

Most steals

Cl Stl Season Opponent
1 16 19-20 Cherkasy Monkeys
2 14 19-20 Cherkasy Monkeys
3 9 19-20 BC Kyiv
4 9 19-20 Cherkasy Monkeys
5 9 19-20 Dnipro
6 8 19-20 Zaporizhye
7 8 19-20 BC Kyiv
8 8 19-20 Bipa Odessa
9 8 19-20 Zaporizhye
10 7 19-20 Prometey Kamianske

Team records for Kharkivski Sokoly

Most blocks

Cl Blk Season Opponent
1 6 19-20 Cherkasy Monkeys
2 3 19-20 MBC Mykolaiv
3 3 19-20 Khimik Yuzhny
4 3 19-20 Khimik Yuzhny
5 3 19-20 Dnipro
6 3 19-20 BC Kyiv
7 3 19-20 Dnipro
8 2 19-20 Prometey Kamianske
9 2 19-20 BC Kyiv
10 2 19-20 Bipa Odessa

Team records for Kharkivski Sokoly

Most turnovers

Cl To Season Opponent
1 22 19-20 Dnipro
2 21 19-20 Cherkasy Monkeys
3 20 19-20 Prometey Kamianske
4 18 19-20 Dnipro
5 17 19-20 Bipa Odessa
6 15 19-20 Zaporizhye
7 15 19-20 Zaporizhye
8 14 19-20 BC Kyiv
9 14 19-20 Khimik Yuzhny
10 14 19-20 Cherkasy Monkeys

Team records for Kharkivski Sokoly

Most 2 pts shot made

Cl 2pm Season Opponent
1 36 19-20 Cherkasy Monkeys
2 31 19-20 BC Kyiv
3 27 19-20 Zaporizhye
4 26 19-20 Khimik Yuzhny
5 26 19-20 Prometey Kamianske
6 26 19-20 Cherkasy Monkeys
7 23 19-20 Prometey Kamianske
8 23 19-20 Bipa Odessa
9 22 19-20 BC Kyiv
10 22 19-20 Khimik Yuzhny

Team records for Kharkivski Sokoly

Most 2 pts shot attempted

Cl 2pa Season Opponent
1 58 19-20 BC Kyiv
2 54 19-20 Cherkasy Monkeys
3 49 19-20 Bipa Odessa
4 48 19-20 Cherkasy Monkeys
5 46 19-20 MBC Mykolaiv
6 46 19-20 Khimik Yuzhny
7 44 19-20 Bipa Odessa
8 44 19-20 Bipa Odessa
9 43 19-20 Prometey Kamianske
10 43 19-20 BC Kyiv

Team records for Kharkivski Sokoly

Most 3 pts shot made

Cl 3pm Season Opponent
1 13 19-20 MBC Mykolaiv
2 10 19-20 BC Kyiv
3 10 19-20 Prometey Kamianske
4 10 19-20 Zaporizhye
5 9 19-20 Zaporizhye
6 9 19-20 Cherkasy Monkeys
7 9 19-20 Bipa Odessa
8 9 19-20 Dnipro
9 8 19-20 Cherkasy Monkeys
10 8 19-20 Bipa Odessa

Team records for Kharkivski Sokoly

Most 3 pts shot attempted

Cl 3pa Season Opponent
1 34 19-20 Cherkasy Monkeys
2 29 19-20 BC Kyiv
3 27 19-20 Dnipro
4 25 19-20 Zaporizhye
5 25 19-20 Dnipro
6 23 19-20 Prometey Kamianske
7 22 19-20 Zaporizhye
8 21 19-20 MBC Mykolaiv
9 20 19-20 Prometey Kamianske
10 20 19-20 Prometey Kamianske

Team records for Kharkivski Sokoly

Most free throws made

Cl Ftm Season Opponent
1 25 19-20 Dnipro
2 24 19-20 Zaporizhye
3 20 19-20 Prometey Kamianske
4 20 19-20 Dnipro
5 19 19-20 MBC Mykolaiv
6 18 19-20 Khimik Yuzhny
7 18 19-20 Cherkasy Monkeys
8 17 19-20 Zaporizhye
9 17 19-20 Cherkasy Monkeys
10 17 19-20 Zaporizhye

Team records for Kharkivski Sokoly

Most free throws attempted

Cl Fta Season Opponent
1 34 19-20 Zaporizhye
2 30 19-20 Khimik Yuzhny
3 30 19-20 Cherkasy Monkeys
4 30 19-20 Dnipro
5 26 19-20 Prometey Kamianske
6 26 19-20 Cherkasy Monkeys
7 25 19-20 Zaporizhye
8 24 19-20 MBC Mykolaiv
9 24 19-20 Dnipro
10 24 19-20 Zaporizhye

Team records for Kharkivski Sokoly

Best field goals accuracy

Cl Total Made Attempted Season Opponent
1 57.14% 36 63 19-20 Prometey Kamianske
2 56.90% 33 58 19-20 MBC Mykolaiv
3 54.79% 40 73 19-20 Cherkasy Monkeys
4 52.63% 30 57 19-20 Zaporizhye
5 50.00% 38 76 19-20 BC Kyiv
6 50.00% 30 60 19-20 Khimik Yuzhny
7 48.44% 31 64 19-20 Bipa Odessa
8 47.76% 32 67 19-20 Zaporizhye
9 47.62% 30 63 19-20 Cherkasy Monkeys
10 46.55% 27 58 19-20 BC Kyiv

Team records for Kharkivski Sokoly

Best 3 pts field goals accuracy

Cl 3points Made Attempted Season Opponent
1 61.90% 13 21 19-20 MBC Mykolaiv
2 55.56% 10 18 19-20 Zaporizhye
3 50.00% 10 20 19-20 Prometey Kamianske
4 45.00% 9 20 19-20 Bipa Odessa
5 44.44% 8 18 19-20 Cherkasy Monkeys
6 40.91% 9 22 19-20 Zaporizhye
7 40.00% 8 20 19-20 Bipa Odessa
8 38.89% 7 18 19-20 BC Kyiv
9 38.89% 7 18 19-20 Khimik Yuzhny
10 38.46% 5 13 19-20 MBC Mykolaiv

Team records for Kharkivski Sokoly

Best free throw accuracy

Cl Ft Made Attempted Season Opponent
1 86.67% 13 15 19-20 Cherkasy Monkeys
2 83.33% 25 30 19-20 Dnipro
3 83.33% 20 24 19-20 Dnipro
4 80.00% 16 20 19-20 MBC Mykolaiv
5 79.17% 19 24 19-20 MBC Mykolaiv
6 77.78% 7 9 19-20 BC Kyiv
7 76.92% 20 26 19-20 Prometey Kamianske
8 76.19% 16 21 19-20 Bipa Odessa
9 75.00% 9 12 19-20 Khimik Yuzhny
10 70.83% 17 24 19-20 Zaporizhye